Verzekering

Collectieve verzekering – Laat je als vrijwilliger goed verzekeren

Ben je betrokken bij molenwerk als vrijwillig molenaar, of ben je anders actief binnen onze vereniging? Dan moet je dit artikel lezen.
Vzw’s die met vrijwilligers werken, zijn al een tijdje gehouden aan wettelijke verplichtingen inzake verzekeringen. We beantwoorden o.a. de volgende vragen:

1) Wat is dat nu feitelijk, een vrijwilliger, en ben ik er zelf ook een, of wanneer wel en wanneer dan weer niet?
2) Welke verzekeringen zijn verplicht te onderschrijven, en zijn er daarnaast nog andere interessante verzekeringen die de vrijwilligers beschermen in en op onze molens?

De Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk In Vlaanderen (samen met het Punt, voor Brussel) hebben hierover, met steun van de Vlaamse Gemeenschap, een zeer interessante brochure verspreid: Goed verzekerd! Vrijwilligerswerk en Verzekeringen. De auteur hiervan is Eva Hambach. Door VCM (nu Herita) werden tevens rond deze materie (druk) bijgewoonde voorlichtingsnamiddagen georganiseerd.

Wanneer ben je vrijwilliger?
In een notendop: dat ben je wanneer je werk uitoefent uit vrije wil, je niet betaald wordt voor je werk en minstens 16 jaar oud bent.
Opgelet, soms moet je zelfs toelating vragen om vrijwilligerswerk te beoefenen. Dit geldt ondermeer wanneer je een uitkering krijgt van de RVA (werkloosheid, brugpensioen, tijdskrediet enz…). Ook mensen die uitkeringen krijgen van een ziekenfonds, die arbeidsongeschikt zijn of genieten van leeflonen dienen toelating te vragen.

Bovendien moet het bij vrijwilligerswerk gaan om inzet voor anderen. Vrijwilligerswerk enkel en alleen voor zichzelf (privé of familieleden) kan dus niet. Een vrijwilliger is noch werknemer, noch zelfstandige van een organisatie. Onbetaald wil niet zeggen dat er geen onkostenvergoedingen mogelijk zijn.

Het vrijwilligerswerk mag ook geen opgelegde verplichting zijn.

Wat betekent dit voor een moleneigenaar? Kan deze vrijwilliger zijn op zijn eigen molen? Duidelijk niet. Toch kan het voorkomen dat een groep vrijwilligers, waartoe hij zelf behoort, vrijwilligerswerk uitoefent op zijn molen.

Wie als vrijwilliger van onze vereniging regelmatig een handje toesteekt op een van onze molens heeft alle belang bij een goede verzekering.

Wat is burgerrechterlijke aansprakelijkheid?

Tegenwoordig wordt er voor de buitencontractuele, burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie door de wet een verzekeringsplicht opgelegd.

Wanneer de vrijwilliger door zijn/haar fout schade veroorzaakt aan een derde, dan zal de organisatie deze schade moeten vergoeden. Opgelet: de vrijwilliger kan zelf nog burgerrechterlijk aansprakelijk worden gesteld in een aantal gevallen (bijv. bij een grove fout of bij bedrog).

Naast de wettelijke verplichtingen is het aan te raden om ook een verzekering af te sluiten voor lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.

Ook schade toegebracht aan toevertrouwde goederen (bijvoorbeeld een molen) is niet verplicht te verzekeren. Dat zou ons overigens heel veel geld kosten. Meer info kan worden gevonden op: www.vrijwilligerswerk.be onder vrijwilligers en verzekeringen.

Oost-Vlaamse Molens vzw heeft gevolg gegeven aan hogervermelde verplichtingen en zelfs voor nog wat extra gezorgd, door twee polissen af te sluiten.

Teneinde aan onze wettelijke verplichting te voldoen, hebben wij een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afgesloten. De vereniging betaalt deze polis.

Polis BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Wij hebben voor de vereniging een (wettelijk verplichte) polis afgesloten, om ons te verzekeren voor Burgerlijke Aansprakelijkheid tegenover derden tijdens ons vrijwilligerswerk.
Meer specifiek:
– organisatie van diverse manifestaties. Dit houdt o.a. in het bijwonen van vergaderingen, het deelnemen aan uitstappen met de vereniging, het “werken” met molens.
– organisatie van jaarlijkse cursussen voor stagair-molenaars.
– ondersteunen van initiatieven en organisaties zoals molendagen, monumentendagen en jaarlijkse contactdagen met andere molenverenigingen en molenaars.
– uitgave van een tijdschrift.

Polis COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

De vereniging heeft als extra een collectieve verzekeringspolis tegen lichamelijke ongevallen onderschreven.

Wat dekt deze verzekering?

Lichamelijk letsel aan onszelf tijdens onze vrijwilligerstaken op de molens; ook bij het bijwonen van activiteiten (vergaderingen, uitstappen,…) en op de weg van en naar deze activiteiten, of op weg van en naar de molen.

LET OP: bij een dergelijk ongeval moet het steeds gaan om een activiteit waarbij je als vrijwilliger van de vereniging actief bezig bent. Kom je in een dergelijke situatie terecht (wij hopen ten zeerste van niet…), neem dan onmiddellijk contact op met een van de leden van het dagelijks bestuur.

Verzekerd risico: lichamelijke ongevallen (bestuursleden, werkende leden en vrijwillig molenaars). Ook tijdelijke arbeidsongeschiktheid werd mee verzekerd.

Doel van de verzekering: verzekeren van lichamelijke ongevallen die zich kunnen voordoen aan de vrijwillige molenaars in dienst van de verzekeringsnemer:
– tijdens de diverse activiteiten van de verzekeringsnemer.
– op weg van en naar deze activiteiten.

Wie is er verzekerd?

– bestuursleden en werkende leden die samen ong. 400 prestaties per jaar leveren. – vrijwillige molenaars die ongeveer 550 dagen per jaar instaan voor het draaien met de molens op diverse plaatsen in (Oost)-Vlaanderen.

BELANGRIJKE OPMERKING: geen van beide polissen dekt schade toegebracht aan toevertrouwde goederen, wat ‘sommigen’ ook mogen beweren. Een verzekering voor dergelijke ‘ongemakken’ kan, maar is onbetaalbaar.
Het blijft dus steeds zaak om VOORZICHTIG te zijn, en om ook te controleren hoe de eigenaar van de molen waarop je als vrijwilliger gaat werken zich heeft verzekerd.

Concreet: een ‘wiek afdraaien’ of een rad met de beek laten wegspoelen, is sterk af te raden. Aandacht blijft geboden.

Wat kost het?

Om de kosten van de verzekering tegen lichamelijke ongevallen te spreiden over diegenen die daarvan gebruik wensen te maken, is een bijdrage van 15 euro per jaar noodzakelijk.

De vereniging kan deze service slechts blijven aanbieden indien voldoende personen er gebruik van maken.

Voor 2020 betaalt u 15 Euro, dan zit u goed tot eind 2020, en heeft dit voor de vereniging ook het signaal om met dit initiatief zeker door te gaan. Rekening bij KBC:   IBAN: BE71 7370 2104 1969 BIC:KREDBEBB van Vlaamse Molens vzw.

Vergeet niet om bij de reden van betaling duidelijk te vermelden voor WIE u betaalt en dat het om VERZEKERING gaat.

Meer info nodig?: mail naar info@vlaamsemolens.com

Terug naar boven