Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, in Vlaanderen het wind- en watermolenbestand in traditionele zin te behouden en te bevorderen, ook het ambachtelijk molenpatrimonium, de ambachtelijke molencultuur en aanverwante traditionele ambachten, het agrarisch leven en het natuurlijk milieu, de traditionele molenarchitectuur en landschapsbescherming in dat verband, de economie naar maat van de natuur en van de mens, de opleiding tot vrijwillig molenaar.

Meer concreet:

 1. Het behoud en de herwaardering van het ambachtelijke molenpatrimonium, de traditionele wind-, water-, rosmolens en kleinschalige maalderijen met industrieel-archeologische waarde, en alle andere op molentechnieken gebaseerd patrimonium in Vlaanderen.
 2. Het streven naar een geschikte (her)bestemming van dit patrimonium vertrekkende vanuit zijn traditionele functies en met respect voor het monument en zijn geschiedenis.
 3. Het opleiden van vrijwillige molenaars en de begeleiding ervan.
 4. Het begeleiden van molenherstellingen en restauraties met het oog op maalvaardige molens, met respect voor de historische en streekeigen kenmerken, door het geven van advies bij de samenstelling van onderhouds- en restauratiedossiers.  Opvolgen van dossiers.
 5. Moleneigenaars aanzetten hun cultureel erfgoed te restaureren en te onderhouden.
 6. Alle acties noodzakelijk voor het behoud of herwaarderen van de molenbiotoop van wind- en watermolens.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:

 1. Het inventariseren van het bedoelde patrimonium.
 2. Het verdedigen van de belangen van het privé-initiatief van eigenaars en/of vrijwillige molenaars die streven naar het behoud van de traditionele molens, vanuit onze doelstellingen.
 3. Het samenwerken en onderhouden van contacten met andere verenigingen vanuit hetzelfde doel in binnen- en buitenland.
 4. Het promoten en openstellen van dit patrimonium voor het grote publiek.
 5. Het bewaren van relevante archieven met betrekking tot het bedoelde patrimonium.
 6. Het beheren en exploiteren van molens of maalderijen.
 7. Het verzekeren van haar medewerkers, vrijwillige molenaars, leden en bezoekers.
 8. Het zich kenbaar maken via o.a. het uitgeven van een tijdschrift (Vlaamse Molens), het aanmaken en beheren van een website (www.vlaamsemolens.com), het aanmaken en publiceren op het internet (of andere toekomstige elektronische snelwegen) en op digitale dragers van teksten, foto’s enz… Aanwezigheid op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter.
 9. Het organiseren, in binnen- of buitenland van seminaries, studiedagen, tentoonstellingen, evenementen, studiereizen enz…
 10. Het organiseren van theorie- en praktijkcursussen voor vrijwillige molenaars,
 11. Het benaderen van de overheden (hogere overheden, provinciale overheid, lokale besturen) ter verdediging van haar belangen en doelstellingen.
 12. De deelname aan lokale en bovenlokale (molen)projecten die gelijk lopen met de doelstellingen van de vzw (bv. LEADER, PDPO, Platteland Plus, Interreg, … ).
 13. Subsidies aanvragen en toelagen ontvangen.
 14. Alle andere initiatieven met betrekking tot molens en dit in de ruimste zin van het woord.

Meer algemeen kan de vereniging alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het hierboven bepaald doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.  De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur of erfpacht nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

Op dit ogenblik heeft de vzw Vlaamse Molens de Huisekoutermolen in eigendom.  Verder beheert zij de Koutermolen te Sint-Martens-Latem en de Tissenhovemolen te Mater (Oudenaarde)

Vlaamse Molens vzw is aangesloten bij het Molenforum-Vlaanderen vzw waar zij ondersteuning biedt voor  o.a. molenaarscursussen (www.molenforum.be). Wie ouder is dan 16 jaar wordt vertrouwd gemaakt met de knepen van het molenaarsambacht en wie slaagt voor een theoretisch en praktisch examen krijgt het diploma van meester-molenaar. Ook workshops (touwen knopen, molenstenen scherpen, enz) en interessante trips langs molens in binnen- en buitenland maken deel uit van ons activiteitenprogramma.

Zij zorgt voor de sociaal-culturele ontsluiting; voor een kwalitatief verantwoorde ontvangst van de bezoekers op molens en op andere evenementen en voor voorlichting en sensibilisering van alle facetten in verband met molens.

Om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van de zin van molenbehoud worden molendagen georganiseerd waarop de nog werkende molens gratis kunnen worden bezocht. Ook op andere dagen bent u op een draaiende molen heel welkom.

Een molen moet je met al uw zintuigen beleven, en daar hoeft het niet noodzakelijk stralend weer voor te zijn. Want het wordt pas indrukwekkend als een waterrad of wiekenkruis stevig draait onder een tuimelende wolkenhemel en malende molenstenen de hele molen doen schudden en kraken en met een laagje wit meel bestuiven.

Het hele jaar door kan u tevens gebruikmaken van onze handige molenroutes, die gemakkelijk kunnen worden gedownload via onze website.

Terug naar boven